ISO 9001

Pre zvýšenie kvality spokojnosti svojich odberateľov sa spoločnosť T E P E N, s.r.o. v roku 2010 úspešne certifikovala v Systém manažérstva kvality (SMK) v procese

„Realizácie kompletných dodávok tepelno – technických zariadení, energetických a líniových stavieb“
„Realizácie stavebno-montážnych prác pre bytovú, občiansku a priemyselnú oblasť, vrátane inžinierskej činnosti„

podľa požiadaviek normy ISO 9001:2008. Získaním certifikátu systému manažérstva kvality ISO 9001 bola prijatá politika kvality, ciele kvality, vymedzené zodpovednosti manažmentu spoločnosti, ako aj všetkých zamestnancov spoločnosti - od prípravy zmlúv so zákazníkmi až po kvalitné prevedenie prác a ostatných služieb s tým spojených.

Systém manažérstva kvality sa sústreďuje na dosahovanie výsledkov týkajúcich sa cieľov kvality, uspokojujúcich potreby, očakávania a požiadavky zainteresovaných strán. Využívanie systému manažérstva kvality stimuluje organizáciu analyzovať požiadavky zákazníka, definovať procesy, ktoré prispievajú k vytvoreniu produktu prijatého pre zákazníka a udržať tieto procesy pod kontrolou.

 

ISO 9001Download:
Certificate ( SK/EN )
Politika kvality ( SK )